Privacybeleid

Privacybeleid “Buurtvereniging de Eshof”

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Buurtvereniging de Eshof
(hierna: “de buurtvereniging” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van de buurtvereniging, een donatie doet, als vrijwilliger helpt bij de organisatie of om een andere reden persoonsgegevens aan ons verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn gegevens?

Voor de verwerking van de persoonsgegevens is verantwoordelijk:
Buurtvereniging de Eshof, Troelstrastraat 6, 6662 AD Elst , e-mail. Bestuur.eshof@gmail.com,
KvK nummer 40120128

De buurtvereniging is bereikbaar via bestuur.eshof@gmail.com,

of via het formulier op de website www.eshofelst.nl.

Welke gegevens verwerkt de buurtvereniging?

In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Algemene gegevens:

 • voor- en achternaam,
 • adresgegevens,
 • telefoonnummer(s),
 • e-mailadres(sen), 

Bijzondere gegevens:

 • geboortedatum,
 • naam en geboortedatum inwonende kinderen
 • bankrekeningnummer(s)

En voor welk doel?

Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan. Of voor aan- en afmelden op jouw verzoek bij derde instanties, bijvoorbeeld in het geval van een door derden verzorgde activiteit van de buurtverening.

Je naam, adresgegevens en e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de buurtvereniging.

Je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, b.v. van het
lidmaatschapsgeld, bijdragen voor activiteiten, bestellingen of afgenomen diensten af te wikkelen.

Je leeftijd en de gegevens van inwonende kinderen worden gebruikt om de juiste doelgroepen te bepalen voor activiteiten.

Wat voor (e-mail) berichten kan ik verwachten?:

De buurtvereniging gebruikt je naam en e-mailadres eventueel om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de buurtvereniging te sturen. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing, via een bericht aan het bestuur, of door in te loggen op de website en uw gegevens aan te passen.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Wij verwerken en bewaren je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

Met uitzondering van wettelijke verplichtingen, dan wordt de minimale wettelijke termijn gehanteerd.

Zijn mijn gegevens veilig ?

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de buurtvereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De ledenadministratie is opgeslagen in een “Cloud” oplossing, beveiligd met een wachtwoord. Slechts het bestuur heeft toegang tot deze opslag.

Wie gebruikt (verwerkt) uw gegevens?

Wij gebruiken soms diensten van derden, zogenaamde “verwerkers”. Zoals bijvoorbeeld een drukker, de verspreider van de (digitale) nieuwsbrief of een organisatie die voor ons een activiteit organiseert (of helpt).
Zij ontvangen dan van ons uw persoonsgegevens, maar nadrukkelijk alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel.
Met verwerkers spreken wij (wanneer er geen verwerkersovereenkomst bestaat) af dat:

 • De verwerking plaats vindt op basis van onze instructies (etiketten drukken, nieuwsbrief versturen) 
 • De geleverde persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden mogen worden gebruikt. (b.v. reclame sturen)
 • Personen in dienst van de verwerker geheimhoudingsplicht hebben.
 • De persoonsgegevens niet aan een ander mogen worden doorgegeven.
 • De aangeleverde gegevens worden gewist/vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn.

Ook worden uw gegevens mogelijk doorgeven aan commissieleden of een van de andere vrijwilligers die de buurtvereniging rijk is. (denk aan de adressenlijst voor de bezorgers van de buurtkrant.)
Ook hier wordt zorgvuldig gekeken wélke gegevens noodzakelijk zijn voor het doel.

Hoe zit het als ik als vrijwilliger meehelp bij de buurtvereniging?

Ook ú zult conform dit beleid moeten omgaan met persoonsgegevens die u namens de vereniging heeft ontvangen.
Uiteraard handelt u conform de bovengenoemde afspraken die voor “verwerkers” gelden.

Wat als ik verkeerde gegevens constateer?

Voor de ledenadministratie kan je bij het bestuur een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Je verzoek wordt in behandeling genomen, binnen een maand na ontvangst wordt je hierover geïnformeerd.

En als ik bepaalde gegevens niet in de administratie wil laten opnemen?

Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met de buurtvereniging. Ook wanneer je opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kun je contact opnemen met het bestuur.

Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Deze versie is van Mei 2018.